De ervaring van Urbancore

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van mijn werkzaamheden. Voor mijn volledige CV klikt u hier.

Vlottrekken bouwprojecten

Sinds 2012 houd ik mij met het Watertorenberaad bezig met het vlottrekken van bouwprojecten in vijf regio’s binnen Nederland. Inmiddels zijn al meer dan 60 projecten behandeld. In deze projecten geef ik leiding aan het expertteam dat bij het project betrokken is, ik leid de klankbordsessies met ondernemers, geef concrete adviezen waar de ondernemer mee verder kan en voer mede- en eindredactie over de rapportages. Onder mijn leiding is 70% van de projecten in beweging gebracht.
Download hier de rapportage of de "lessons learned".

Sinds januari 2015 ben ik lid van het landelijk expertteam dat de komende vier jaar marktpartijen zal ondersteunen bij het versnellen van gebiedsontwikkeling en bouwprojecten.

Uit een interview dat ik gaf voor Bouwend Nederland:
Voor het realiseren van de grote woningbouwopgave van nu valt er een wereld te winnen met het vlot trekken van vastgelopen bouwprojecten. Belangrijk daarvoor is dat zowel gemeenten als bouwbedrijven beschikken over mensen met de juiste competenties. Door reorganisaties in de crisis is aan beide kanten veel van die kennis verdwenen. Omdat gemeenten verlies leden op bouwgrond zijn ze daardoor nu behoedzamer, terwijl de actualiteit juist vraagt om snelheid en soepelere procedures. Ook moeten gemeenten weer meer de publiek-private samenwerking opzoeken. Niemand kan het allemaal alleen. Die oproep doet Antoinette van Heijningen, lid van het Expertteam Versnellen.

Lees meer in het artikel van Redactie Bouwmeesters "Woningmarkt: snelheid en soepel proces".

Begeleiding gebiedsontwikkeling

Sinds 2014 begeleid ik een projectontwikkelaar bij het uitvoeren van een gebiedsontwikkeling nieuwe stijl: ik ben medeopsteller van de visie op het gebied en ik begeleid de samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar.

Onderzoek aanpak langjarige gebiedsontwikkelingen

Meerjarige projecten in gebiedsontwikkeling zijn vaak opgezet vanuit een eindperspectief, zij blijken daardoor vaak onvoldoende flexibel en stagneren in de verandering van marktomstandigheden. In een onderzoek naar deze stagnering van langjarige gebiedsontwikkelingen dat ik heb uitgevoerd in opdracht van BZK (2013-2014) is naar voren gekomen dat een andere aanpak een doorstart mogelijk kan maken. Deze aanpak is meer vraaggericht, kleinschaliger en meer gefaseerd. Bovendien is deze aanpak meer gericht op meebewegende afspraken en globaal bestemmen. Wanneer een plan niet meer in de nieuwe tijd past kan het zijn dat ontbinding van de samenwerking de enige oplossing is. De juiste oplossing voor een specifiek project vraagt altijd om maatwerk dat tot stand komt door analyse en is gebaseerd op nieuwe inzichten.

Integrale (keten-)samenwerking corporatie en marktpartijen

Corporaties in stedelijke ontwikkeling werken nog vaak inefficiënt in samenwerkingsverbanden waardoor de corporaties en de ingeschakelde ondernemer hetzelfde werk doen, dit betekent dubbele kosten.
In de periode 2010-2013 heb ik gewerkt aan de opzet van een samenwerking tussen een corporatie (Oosterpoort), drie marktpartijen (Dura Vermeer, Hurks en Klok bouw) en tien ketenpartners voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van het totale vastgoedbezit van de corporatie. Mijn rol was de selectie van marktpartijen, opzet van de samenwerking tussen de marktpartijen en de ketenpartners en begeleiding van het opstellen van contracten. Door goede afspraken te maken over de resultaten kan de corporatie meer uit handen geven en kunnen de marktpartijen bepalen hoe zij het beste tot deze resultaten kunnen komen. Het doel van dit project was een daling van 20% in de kosten, binnen vijf jaar, dit doel is in 2014 behaald.
Door mijn kennis van de werkwijze van zowel corporaties als marktpartijen kan ik deze werelden met elkaar verbinden en effectieve samenwerkingsverbanden tot stand brengen met nieuwe inhoud en een vernieuwende aanpak en werkwijze.

Convenant zorgzame stad Den Bosch

Begeleiding en opstelling convenant van vijftien organisaties die de gemeente ’s-Hertogenbosch een aanbieding hebben gedaan om de WMO taken in het kader van de transitie AWBZ in de diverse wijken van de stad gezamenlijk uit te voeren.

Het andere wonen van Vivent

Sinds 2014 houd ik mij bezig met het vormgeven van "Het Andere Wonen" van Vivent, zorgaanbieder (VV&T) in Den Bosch en omstreken. Ik begeleid de ontwikkeling van een ondernemend woonzorgconcept voor kleinschalig wonen en de diverse locatieonderzoeken en trek ontwikkelende partijen en investeerders aan. Ik begeleid ontwikkelingsafspraken om de realisatie van diverse nieuwe woonvoorzieningen in Den Bosch en de omliggende dorpen mogelijk te maken.

Nieuwe vormen van wonen met zorg in opdracht van gemeente, corporaties en zorgaanbieder

Sinds 2014 ben ik aan het werk voor gemeente Nieuwegein die samen met corporaties Mitros, Portaal en Jutphaas Wonen en zorgaanbieder Zorgspectrum een aantal concrete pilots uit wil voeren. Het uitgangspunt van deze pilots is de realisatie van verzorgd wonen (met scheiding van wonen en zorg) als alternatief voor de verdwijnende verzorgingshuizen.